Informare Gestionare deșeuri

INFORMARE

Norme obligatorii pentru cetateni privind întretinerea si curatenia localitatii, precum si gestionarea colectarii deseurilor generate  

În scopul îndepliniri atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul protecţiei mediului în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului, prevăzute de OUG nr. 195/2005, legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor, legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,  cetăţenii sunt obligaţi să respecte următoarele:

-abandonarea, înlăturarea, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate privind gestionarea deşeurilor, care ar putea aduce prejudicii sănătăţii şi mediului este interzisă;

-orice persoană fizică sau juridică este obligată să încheie contract de prestări servicii cu unităţi specializate pentru preluarea şi transportul deşeurilor la locuri autorizate;

-să nu repare şi să nu execute lucrări de întreţinere la autovehicule pe spaţii verzi, trotuare, parcuri sau alte locuri de utilitate publică;

-să nu producă tăieri neautorizate ale arborilor şi arbuştilor;

-distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, deşeuri de producţie sau alte substanţe nocive;

-aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi menajere sau orice alte deşeuri;

-să întreţină şi să  cureţe canalele deschise (şanţuri, rigole) care străbat zonele populate aflate în perimetrul curţilor şi gospodăriilor proprietate personală sau închiriate şi a agenţilor economici de orice fel;

-spălarea în cursurile de apă, lângă fântânile publice, sau pe malurile râurilor precum şi în alte locuri publice a autovehiculelor este interzisă;

-adăposturile pentru creşterea animalelor se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă şi se exploatează în aşa fel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

-să îndepărteze apele uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare în fose septice vidanjabile;  

-să nu arunce obiecte, reziduuri menajere sau alte lichide din balcoane sau ferestre;

-să nu arunce hârtii, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau ambalaje de altă pe alei, parcuri, zone verzi, pe trotuare ori străzi;

-este interzis aruncarea sau depozitarea pe străzi, terenuri virane, în albiile râurilor sau pe malurile cursurile de apă, canalelor deschise şi în rigolele pentru scurgerea apelor pluviale, precum şi în alte locuri publice, a deşeurilor menajere sau altor reziduuri;

-colectarea selectivă a deşeurilor DEEE şi predarea acestora la punctele de colectare amenajate în acest scop.

-colectarea selectivă a deşeurilor prin punerea deşeurilor în eurocontainere/ europubele corespunzător, conform tabelului de mai jos:

 

Sticla colorata/albă

Hartie si Carton

Metal si Mase Plastice

Verde

Albastru

Galben

 

Pentru nerespectarea legiaslatiei privind aruncarea/abandonarea deseurilor in locuri nepermise, se vor aplica sanctiunile prevazute de lege, precum si aprobate prin hotarare de consiliu local.

Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

    -Cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

Bookmark the permalink.
Inapoi