Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 18/2022privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimariv, aferent obiectivului ”Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Râmnicelu, Județul Buzău”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”2022/04/21
HCL nr. 17/2022privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurile valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, în anul fiscal 20232022/04/21
HCL nr. 16/2022privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza Unității Administrativ – Teritoriale comunei Ramnicelu 2022/04/21
HCL nr. 15/2022privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta pentru situatii deosebite pe anul 2022.2022/03/31
HCL nr. 14/2022privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale2022/03/31
HCL nr. 13/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)                       2022/03/31
HCL nr. 12/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.2022/02/24
HCL nr. 11/2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Ramnicelu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”2022/02/24
HCL nr. 10/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli al ”Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apă” pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 9/2022privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, subordonate Consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2022.2022/02/24
HCL nr. 8/2022privind aprobarea Programului de investiții și al achizițiilor publice pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 7/2022privind aprobarea situațiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de deces pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 6/2022pentru aprobarea Bugetului Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 5/2022privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Ramnicelu, Judetul Buzau in anul 20222022/01/31
HCL nr. 4/2022privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului public din Ramnicu Sărat – ATRAS, către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățămant preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 în comuna Ramnicelu, Județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 1/2022pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului public de salubrizare al UAT comuna Ramnicelu, Județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 50/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 2021/12/24
HCL nr. 49/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 2021/12/14
HCL nr. 48/2021privind alegerea președintelui de ședință  pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/11/26
HCL nr. 47/2021privind indexarea, la nivelul Comunei Ramnicelu, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%2021/11/26
HCL nr. 46/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/11/26
HCL nr. 45/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Extindere Rețea de canalizare în comuna Ramnicelu, Județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.2021/10/28
HCL nr. 44/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ramnicelu, în vederea constituirii comisiei de examen în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru susținerea probei de interviu a Concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ramnicelu2021/10/28
HCL nr. 43/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ramnicelu, Județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.2021/10/28
HCL nr. 42/2021privind aprobarea amenajării unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău2021/10/28
HCL nr. 41/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/10/28
HCL nr. 40/2021 privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare și pentru sortarea deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Ramnicelu, Județul Buzău.2021/09/29
HCL nr. 39/2021 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 2021/09/29
HCL nr. 38/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/09/29
HCL nr. 37/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/08/26
HCL nr. 36/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/08/26
HCL nr. 35/2021privind aprobarea executarii racordurilor la reteaua publica de  canalizare a comunei Ramnicelu, Judetul Buzau 2021/08/03
HCL nr. 34/2021privind aprobarea investiției Parc fotovoltaic în comuna Ramnicelu, județul Buzău   2021/08/03
HCL nr. 33/2021privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul Comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator.2021/07/29
HCL nr. 32/2021privind aprobarea primirii in calitate de  membru asociat in cadrul Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat ATRAS  a Comunei Puiesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care  Comuna Ramnicelu este membru asociat2021/07/29
HCL nr. 31/2021privind aprobarea modificării și completării statului de functii și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si a serviciilor publice de interes local.2021/07/29
HCL nr. 30/2021privind completarea componenței unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău.2021/07/29
HCL nr. 29/2021privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale ale mandatului, a calitatii de consilier local a domnului Damian Costica2021/06/30
HCL nr. 28/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/06/30
HCL nr. 27/2021privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățămantul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul școlar 2020 – 2021.2021/05/27
HCL nr. 26/2021de aprobare a unui împrumut din bugetul local Serviciului public local ”Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apa”.2021/05/27
HCL nr. 25/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/05/27
HCL nr. 24/2021privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/10
HCL nr. 23/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/04/20
HCL nr. 22/2021privind modificarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.2021/04/20
HCL nr. 21/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al  Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 20212021/04/20
HCL nr. 20/2021privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2021,2021/04/20
HCL nr. 19/2021privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru anul 20212021/04/20
HCL nr. 18/2021privind aprobarea Programului de investiții și achiziţiilor publice pentru anul 20212021/04/20
HCL nr. 17/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/20
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2021 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor2021/03/31
HCL nr. 15/2021privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a ontractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 20232021/03/31
HCL nr. 14/2021privind stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării pășunatului pe islazul comunal2021/03/31
HCL nr. 13/2021pentru aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltueli pe bază de bilanț la finele anului 20202021/03/31
HCL nr. 12/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Râmnicelu, Județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 11/2021privind aprobarea revizuirii, modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau, 2021/02/26
HCL nr. 10/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/01/29
HCL nr. 9/2021privind desemnarea reprezentantului Comunei Ramnicelu prin Consiliul local al comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator2021/01/29
HCL nr. 8/2021privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS2021/01/29
HCL nr. 7/2021privind atribuirea in folosinta gratuita a unui lot de teren intravilan d-lui Duran Dragos Daniel2021/01/29
HCL nr. 6/2021privind aprobarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II-20202021/01/29
HCL nr. 5/2021privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29
HCL nr. 4/2021privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd aflat in domeniul public al comunei Ramnicelu2021/01/29
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi executate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai proiectului de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, comuna Ramnicelu, jud. Buzau”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind alegerea viceprimarului comunei Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29

Comments are closed.