Dispozitia 12/2021

privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău,  în şedinţa ordinară

ROMANIA

Judetul Buzau

Comuna Râmnicelu

PRIMAR

 

-DISPOZIŢIA  nr. 12-

privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău,

 în şedinţa ordinară

 

Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere:

-referatul secretarului general al comunei Râmnicelu, judetul Buzau înregistrat sub nr. 297 din 20.01.2021;

-prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Ramnicelu, Judeţul Buzău,

în temeiul prevederilor art. 133-(1), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat,

 

D I S P U N E:

 

          Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară, pentru data de 29 Ianuarie  2021 – ora  10,00 care va avea loc în Sala de şedinţe a consiliului local din Strada Ceauşu Nr. 428A, cu următorul proiect al ordinii de zi:

a)-Proiect de hotărare privind alegerea viceprimarului.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor finali ai proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ramnicelu, Judetul Buzau”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Proiect de hotarare privind taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflat în domeniul public al comunei Ramnicelu

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

Pagina 1 din 2

e)Proiect de hotarare aprobarea structurii reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022.

-Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

f)-Proiect de hotarare aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II – 2020

-Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

g)-Proiect de hotarare privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosinţă gratuită

a terenurilor pentru construirea de locuinţe proprietate personal.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

h)-Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ramnicelu, Judetul Buzau.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

i)Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

j).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

      Art.2). Iniţiatorul proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, este primarul comunei Ramnicelu, Judeţul Buzău.

      Art.3). (1) Materialele proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 29 Ianuarie 2021, se transmit în scris pentru consilierii locali care nu dispun de echipamente informatice şi online pentru cei care au în dotare echipamente informatice.

            (2). Asupra proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula amendamente în şedinţele comisiilor de specialitate şi trecute în rapoartele de avizare ale acestora.

        Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro  prezenta dispozitie.

 

 

                Primar,                  

          Dumitru Stanciu                                                       Contrasemneaza  

                                                                                   Secretar general al comunei,

                                                                                             Nicolae Hotescu

 

 

 

Râmnicelu: 20 Ianuarie 2021

Pagina 2 din 2

Bookmark the permalink.
Inapoi