Dispozitia 33/2021

privind convocarea Consiliului local Ramnicelu, Judetul Buzau, in sedinta ordinara

ROMANIA

Judetul Buzau

Comuna Râmnicelu

PRIMAR

 

-DISPOZIŢIA  nr. 33-

privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţa ordinară

 

Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere:

-referatul secretarului general al comunei Râmnicelu, judetul Buzau înregistrat sub nr. 850 din 18.02.2021;

-prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Ramnicelu, Judeţul Buzău,

în temeiul prevederilor art. 133-(1), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat,

 

D I S P U N E:

 

         Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară, pentru data de 26 Februarie  2021– ora  10,00 care va avea loc în Sala de şedinţe a consiliului local din Strada Ceauşu Nr. 428A, cu următorul proiect al ordinii de zi:

a)-Proiect de hotărare privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Ramnicelu, Județil Buzău..

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele județene care tranzitează unitatea administrative-teritorială.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

c).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

      Art.2).Iniţiatorul proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, este primarul comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău.

      Art.3).(1)Materialele proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 26 Februarie 2021, se transmit în scris pentru consilierii locali care nu dispun de echipamente informatice şi online pentru cei care au în dotare echipamente informatice.

            (2).Asupra proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula amendamente în şedinţele comisiilor de specialitate şi trecute în rapoartele de avizare ale acestora.

        Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro  prezenta dispozitie.

 

 

                Primar,                 

          Dumitru Stanciu                                                      Contrasemneaza 

                                                                                  Secretar general al comunei,

                                                                                            Nicolae Hotescu

Râmnicelu: 18 Februarie 2021

 

 

Bookmark the permalink.
Inapoi