Dispozitia 53/2021

privind convocarea consiliului local Ramnicelu, județul Buzău în ședință ordinară

ROMANIA

Judetul Buzau

Comuna Râmnicelu

PRIMAR

 

-DISPOZIŢIA  nr. 53-

privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău,

în şedinţa ordinară

 

Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere:

-referatul secretarului general al comunei Râmnicelu, înregistrat sub nr. 1534 din 18.03.2021;

-prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Ramnicelu, Judeţul Buzău,

în temeiul prevederilor art. 133-(1), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat,

 

D I S P U N E:

         Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă ordinară, pentru data de 31 Martie  2021– ora  10,00 care va avea loc în Sala de şedinţe a consiliului local din Strada Ceauşu Nr. 428A, cu următorul proiect al ordinii de zi:

a)-Proiect de hotărare pentru aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltueli pe bază de bilanț la finele anului 2020.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotărare privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pășunatului pe islazul comunal.

 -Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Prezentarea Raportului annual privind situatia socio-economică și de mediu a comunei în anul 2020 de către Primarul comunei Ramnicelu.

3)-Prezentarea Raportului de evaluare privind aplicarea Legii nr. 52/2003 in anul 2020. Prezintă secretarul general al comunei Ramnicelu.

f)-Informare cu privire la situația economică a Serviciulșui public de apă. Informează Șef Serviciu apă.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.

      Art.2).Iniţiatorul proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, este primarul comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău.

      Art.3).(1)Materialele proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31 Martie 2021, se transmit în scris pentru consilierii locali care nu dispun de echipamente informatice şi online pentru cei care au în dotare echipamente informatice.

       (2).Asupra proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula amendamente în şedinţele comisiilor de specialitate şi trecute în rapoartele de avizare ale acestora.

        Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro  prezenta dispozitie.

 

 

                Primar,                 

          Dumitru Stanciu                                                      Contrasemneaza 

                                                                                  Secretar general al comunei,

                                                                                            Nicolae Hotescu

 

 

 

 

Râmnicelu: 23 Martie 2021

 

 

Bookmark the permalink.
Inapoi