Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 24/2023privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 13 din 03.02.2023 privind aprobarea unui act adiţional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Comuna Râmnicelu.2023/04/28
HCL nr. 23/2023privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau, cadrul proiectului „Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”2023/04/28
HCL nr. 22/2023privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau, cadrul proiectului „Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”2023/04/28
HCL nr. 21/2023privind  aprobarea Principalilor indicatori tehnico-economici in vederea concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau in cadrul proiectului „Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”2023/04/28
HCL nr. 20/2023privind aprobarea executarii Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiei de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau in cadrul proiectului „Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”2023/04/28
HCL nr. 19/2023privind aprobarea înființării Serviciului public de alimentare și distribuție gaze naturale din comunsa Râmnicelu, Județul Buzău, precum și aprobarea demarării procedurii de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție gaze naturale 2023/04/28
HCL nr. 18/2023pentru indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 20242023/04/28
HCL nr. 17/2023privind aprobarea participarii la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum si aprobarea proiectului cu denumirea ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Râmnicelu, judetul Buzău2023/03/29
HCL nr. 16/2023pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/03/29
HCL nr. 15/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult trei luni2023/02/28
HCL nr. 14/2023privind aprobarea unor măsuri pentru gestionarea câinilor fară stapân la nivelul comunei Râmnicelu, judetul Buzau2023/02/28
HCL nr. 13/2023 privind aprobarea unui act aditional la contractul de prestari servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare din comuna Ramnicelu 2023/02/03
HCL nr. 12/2023pentru aprobarea Protocolului de colaborare interinstitutionala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu UAT Ramnicelu, Judetul Buzau, in cadrul proiectului „HUB de Sericii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963. 2023/02/03
HCL nr. 11/2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apa pe anul 20232023/02/03
HCL nr. 10/2023privind aprobarea Programului de investitii si al achizitiilor publice pentru anul 2023 2023/02/03
HCL nr. 9/2023privind aprobarea bugetului local pe anul 20232023/02/03
HCL nr. 8/2023privind perioada de reglementare economică a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău2023/01/26
HCL nr. 7/2023privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de apă şi de canalizare al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, de către operatorul serviciului public „Consiliul local Râmnicelu, Serviciul apă”2023/01/26
HCL nr. 6/2023privind cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna Râmnicelu, Judeţul Buzău 2023/01/26
HCL nr. 5/2023privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău2023/01/26
HCL nr. 4/2023privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice – Serviciul public de alimentare cu apă şi canaslizare – al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău2023/01/26
HCL nr. 3/2023privind modificarea şi completarea hotărârilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului „Consiliul local Râmnicelu -Serviciul apă” serviciu publioc de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local Râm,nicelu, Judeţul Buzău2023/01/26
HCL nr. 2/2023privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări ce vor fi executate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 2023/01/26
HCL nr. 1/2023privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023 – 2024 în comuna Râmnicelu, Judeţul Buzău2023/01/26
HCL nr. 45/2022privind trecerea din domeniul public al comunei Ramnicelu si administrarea Consiliului local al comunei Ramnicelu, in domeniul public al statului si administrarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica de interes national Autostrada Buzau-Focsani2022/12/21
HCL nr. 44/2022privind stabilirea salariilor de baza lunare ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Ramnicelu – familia ocupationala „Administratie”2022/12/21
HCL nr. 43/2022Pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Ramnicelu este membru asociat 2022/12/21
HCL nr. 42/2022privind stabilirea, la nivelul comunei Ramnicelu, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20232022/12/21
HCL nr. 41/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/12/21
HCL nr. 40/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/12/15
HCL nr. 39/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult 3 luni2022/11/24
HCL nr. 38/2022privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Comunei Ramnicelu unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 2022/11/24
HCL nr. 37/2022privind aprobarea înființării Centrului comunitar integrat în comuna Râmnicelu, Județul Buzău2022/11/24
HCL nr. 36/2022privind rectificarea bugetului local pe annul 20222022/11/24
HCL nr. 35/2022privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  2022/10/25
HCL nr. 34/2022privind aprobarea predării reţelei electrice proprietatea Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, în folosinţă gratuită și exploatare, către DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA (D.E.E.R.) -Sucursala Buzău2022/10/25
HCL nr. 33/2022privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile/drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Ramnicelu in administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ´Autostrada Buzau – Focșani.2022/10/25
HCL nr. 32/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/09/23
HCL nr. 31/2022privind alegerea presedintelui de sedinta 2022/09/23
HCL nr. 30/2022privind aprobarea  majorarii  tarifului la biletele de calatorie si abonamente pentru transportul public  de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Calatori  S.A. Rm.Sarat de catre U.A.T. Comuna Ramnicelu prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS2022/09/20
HCL nr. 29/2022cu privire la modificarea si completarea unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Judetul Buzau 2022/09/20
HCL nr. 28/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni2022/08/30
HCL nr. 27/2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Ramnicelu, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ramnicelu, Județul Buzău 2022/08/30
HCL nr. 26/2022privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, Serviciului public local ”Consiliul local – Serviciul apă”.2022/07/26
HCL nr. 25/2022privind aprobarea Planului local de acțiune pentru anul 2022 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătățire a situației romilor2022/07/26
HCL nr. 24/2022privind aprobarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I – 20222022/07/26
HCL nr. 23/2022cu privire la completarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău2022/07/26
HCL nr. 22/2022privind aprobarea tipului salii de sport in cadrul obiectivului de investitii „Complex sportiv in comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”. 2022/06/30
HCL nr. 21/2022privind aprobarea modificarii nivelului unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau, prin transformarea acesteia din nivel superior in functie publica de nivel inferior. 2022/06/30
HCL nr. 20/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mușlt trei luni 2022/05/31
HCL nr. 19/2022privind stabilirea locației pentru depozitarea deșeurilor provenite de la gospodăriile populației 2022/05/31
HCL nr. 18/2022privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimariv, aferent obiectivului ”Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Râmnicelu, Județul Buzău”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”2022/04/21
HCL nr. 17/2022privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurile valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, în anul fiscal 20232022/04/21
HCL nr. 16/2022privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza Unității Administrativ – Teritoriale comunei Ramnicelu 2022/04/21
HCL nr. 15/2022privind aprobarea unor ajutoare financiare de urgenta pentru situatii deosebite pe anul 2022.2022/03/31
HCL nr. 14/2022privind aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale2022/03/31
HCL nr. 13/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)                       2022/03/31
HCL nr. 12/2022privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.2022/02/24
HCL nr. 11/2022pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Ramnicelu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”2022/02/24
HCL nr. 10/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli al ”Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apă” pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 9/2022privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, subordonate Consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2022.2022/02/24
HCL nr. 8/2022privind aprobarea Programului de investiții și al achizițiilor publice pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 7/2022privind aprobarea situațiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de deces pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 6/2022pentru aprobarea Bugetului Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau pentru anul 20222022/02/24
HCL nr. 5/2022privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Ramnicelu, Judetul Buzau in anul 20222022/01/31
HCL nr. 4/2022privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului public din Ramnicu Sărat – ATRAS, către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățămant preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 în comuna Ramnicelu, Județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 1/2022pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului public de salubrizare al UAT comuna Ramnicelu, Județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 50/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 2021/12/24
HCL nr. 49/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 2021/12/14
HCL nr. 48/2021privind alegerea președintelui de ședință  pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/11/26
HCL nr. 47/2021privind indexarea, la nivelul Comunei Ramnicelu, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%2021/11/26
HCL nr. 46/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/11/26
HCL nr. 45/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Extindere Rețea de canalizare în comuna Ramnicelu, Județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.2021/10/28
HCL nr. 44/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ramnicelu, în vederea constituirii comisiei de examen în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru susținerea probei de interviu a Concursului privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ramnicelu2021/10/28
HCL nr. 43/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ramnicelu, Județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.2021/10/28
HCL nr. 42/2021privind aprobarea amenajării unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău2021/10/28
HCL nr. 41/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/10/28
HCL nr. 40/2021 privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare și pentru sortarea deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Ramnicelu, Județul Buzău.2021/09/29
HCL nr. 39/2021 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 2021/09/29
HCL nr. 38/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/09/29
HCL nr. 37/2021privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/08/26
HCL nr. 36/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021   2021/08/26
HCL nr. 35/2021privind aprobarea executarii racordurilor la reteaua publica de  canalizare a comunei Ramnicelu, Judetul Buzau 2021/08/03
HCL nr. 34/2021privind aprobarea investiției Parc fotovoltaic în comuna Ramnicelu, județul Buzău   2021/08/03
HCL nr. 33/2021privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul Comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator.2021/07/29
HCL nr. 32/2021privind aprobarea primirii in calitate de  membru asociat in cadrul Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat ATRAS  a Comunei Puiesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care  Comuna Ramnicelu este membru asociat2021/07/29
HCL nr. 31/2021privind aprobarea modificării și completării statului de functii și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si a serviciilor publice de interes local.2021/07/29
HCL nr. 30/2021privind completarea componenței unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău.2021/07/29
HCL nr. 29/2021privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale ale mandatului, a calitatii de consilier local a domnului Damian Costica2021/06/30
HCL nr. 28/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/06/30
HCL nr. 27/2021privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățămantul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul școlar 2020 – 2021.2021/05/27
HCL nr. 26/2021de aprobare a unui împrumut din bugetul local Serviciului public local ”Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apa”.2021/05/27
HCL nr. 25/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/05/27
HCL nr. 24/2021privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/10
HCL nr. 23/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult trei luni2021/04/20
HCL nr. 22/2021privind modificarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.2021/04/20
HCL nr. 21/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al  Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal 20212021/04/20
HCL nr. 20/2021privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2021,2021/04/20
HCL nr. 19/2021privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru anul 20212021/04/20
HCL nr. 18/2021privind aprobarea Programului de investiții și achiziţiilor publice pentru anul 20212021/04/20
HCL nr. 17/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/20
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2021 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor2021/03/31
HCL nr. 15/2021privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a ontractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 20232021/03/31
HCL nr. 14/2021privind stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării pășunatului pe islazul comunal2021/03/31
HCL nr. 13/2021pentru aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltueli pe bază de bilanț la finele anului 20202021/03/31
HCL nr. 12/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Râmnicelu, Județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 11/2021privind aprobarea revizuirii, modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau, 2021/02/26
HCL nr. 10/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/01/29
HCL nr. 9/2021privind desemnarea reprezentantului Comunei Ramnicelu prin Consiliul local al comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator2021/01/29
HCL nr. 8/2021privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS2021/01/29
HCL nr. 7/2021privind atribuirea in folosinta gratuita a unui lot de teren intravilan d-lui Duran Dragos Daniel2021/01/29
HCL nr. 6/2021privind aprobarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II-20202021/01/29
HCL nr. 5/2021privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29
HCL nr. 4/2021privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd aflat in domeniul public al comunei Ramnicelu2021/01/29
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi executate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai proiectului de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, comuna Ramnicelu, jud. Buzau”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind alegerea viceprimarului comunei Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.