Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.07.2022     

a)-Depunerea jurămantului de credință de către domnul Șerban Dorin – în calitate de consilier local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.

b)-Proiect de hotărare cu privire la completarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Râmnicelu, Județul Buzău.
Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I – 2022
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

d)-Proiect de hotărare privind Planul Local de Acțiune, de incluziune a cetățenilor români apartinând minorității rome, pentru anul 2022.
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

e)-Proiect de hotarare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, Serviciului public local ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă”
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fisiere atasate:

Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.06.2022    

a)- Proiect de hotărare privind modificarea structurii functiilor publice, din aparatul de specialitate al primarului. 

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .

b)-Proiect de hotărare privind privind aprobarea tipului sălii de sport, în vederea implementării obiectivului de investiții ”Construire Complex sportiv în Comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

c).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.05.2022   

a)- Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local Ramnicelu, prin folosirea de mijloace electronice.

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotărare privind stabilirea locației pentru depozitarea deșeurilor periculoase provenite de la gospodăriile populației.

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Aprobarea unui raport privind necesittarea creșterii capacității de pompare a forajelor existente în cadrul Serviciului public de apă.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 21.04.2022  

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe annul 2021.
-Spre avizare cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotarare Privind Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale pe baza Unitatii Administrativa Teritoriale-Comuna Ramnicelu

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor c)-Proiect de hotărare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.
d)-Proiect de hotarare privind privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurile valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, în anul fiscal 2023.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.03.2022 

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe annul 2021.

-Spre avizare cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)                      

c)-Proiect de hotărare privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale.

d)-Proiect de hotarare privind aprobarea unor ajutoare de urgenta pentru sutuatii deosebite.

e)-Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Râmnicelu pentru anul 2021.Prezinta primarul comunei Ramnicelu.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult