Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.07.2021

a)-Depunerea jurămantului de credință de către domnul Lepădatu Marian.

b)-Proiect de hotărare privind completarea componenței unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea sumelor necesare pentru realizarea racordurilor individuale la rețeaua publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

f)-Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

g)-Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării statului de functii și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate consiliului local Ramnicelu.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

h)-Proiect de hotarare privind aprobarea primirii in calitate de  membru asociat in cadrul Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat­ ATRAS  a Comunei Puiesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care  Comuna Ramnicelu este membru asociat.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

i)-Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul Comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

j).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.06.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotărare privind constatarea demisiei domnului Damian Costică din mandatul de consilier local și declararea locului vacant în cadrul consiliului local Ramnicelu.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea modificării și completării Programului de investiții și al achiziţiilor publice pentru  anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea sumelor necesare pentru realizarea racordurilor individuale la rețeaua publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

g)-Diverse.

Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.05.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privnd aprobarea unui împrumut din bugetul local pentru ”Consiliul local Serviciul apă”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Hotărareprivind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul şcolar 2020-2021.

Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

d)-Proiect de hotărareprivind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în comuna Râmnicelu, Judetul Buzau.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio a şedinţelor Consiliului local al comunei Ramnicelu.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

f)-Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru copilul nou-născut.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.

Proiecte de hotarari – Sedinta din 10.05.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local

b).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.

Proiecte de hotarari – Sedinta din 20.04.2021

a)-Proiect de hotărare pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltueli – 2021.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea Programului achizițiilor publice în anul 2021.

 -Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

d)-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al aparatului de specialitate și instituțiilor subordinate consiliului local.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

e)-Proiect de hotărare privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli al  Serviciului public de alimentare cu apa, pentru anul fiscal2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

f)-Proiect de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.