Proiecte de hotarari – Sedinta din 20.09.2022       

a)-Proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Râmnicelu, Județul Buzău.

-Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

b)-Proiectul de hotarare  privind aprobarea  majorarii  tarifului la biletele de calatorie si abonamente pentru transportul public  de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat de catre U.A.T. Comuna Ramnicelu prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

d)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe annul 2022.

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

e).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi