Proiecte de hotarari – Sedinta din 21.04.2022  

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe annul 2021.
-Spre avizare cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotarare Privind Regulamentul de desfasurare a activitatilor comerciale pe baza Unitatii Administrativa Teritoriale-Comuna Ramnicelu

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor c)-Proiect de hotărare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.
d)-Proiect de hotarare privind privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurile valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, în anul fiscal 2023.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi