Proiecte de hotarari – Sedinta din 25.10.2022         

a)-Proiect de hotarare privind transferul dreptului de administrare asupra unor immobile/drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Ramnicelu in administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ´Autostrada Buzau – Focșani.

Spre avizare: Toate cele trei comisii.

b)– Proiect de hotarare privind aprobarea predării reţelei electrice proprietatea Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, în folosinţă gratuită și exploatare, către DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA (D.E.E.R.) -Sucursala Buzău

Spre avizare: toate cele trei comisii 

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  

Spre avizare: Toate cele trei comisii.

d)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe annul 2022.

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi