Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.05.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privnd aprobarea unui împrumut din bugetul local pentru ”Consiliul local Serviciul apă”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Hotărareprivind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul şcolar 2020-2021.

Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

d)-Proiect de hotărareprivind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în comuna Râmnicelu, Judetul Buzau.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio a şedinţelor Consiliului local al comunei Ramnicelu.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

f)-Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru copilul nou-născut.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi