Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.03.2024 

a)-Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2023.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării sau după caz a casării unui obiect de inventar și mijloc fix aflat în inventarul domeniului privat al comunei Râmnicelu.

-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din  aparatul de specialitate al Primarului al Comunei Râmnicelu- familia ocupațională „Administrație”, pentru anul 2024.

Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

d)-Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Râmnicelu este membru asociat.

Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

e)-Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi