Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.10.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

-Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea amenajarii unui Parc – loc de joaca pentru copii, in sat Stiubei, comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”

-Spre avizare: Comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

c)-Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi