Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.01.2021

a)-Proiect de hotărare privind alegerea viceprimarului.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor finali ai proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ramnicelu, Judetul Buzau”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Proiect de hotarare privind taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflat în domeniul public al comunei Ramnicelu

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

e)Proiect de hotarare aprobarea structurii reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022.

-Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

f)-Proiect de hotarare aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II – 2020

-Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

g)-Proiect de hotarare privind aprobarea unor cereri de atribuire în folosinţă gratuită

a terenurilor pentru construirea de locuinţe proprietate personal.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

h)-Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ramnicelu, Judetul Buzau.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

i)Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

j).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

Bookmark the permalink.
Inapoi