Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.01.2022

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea modificării și completării Hotărarii Consiliului local Ramnicelu Nr. 41 din 31 iulie 2019, privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna RÂMNICELU, judeţul BUZĂU.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.
b)-Proiect de hotărare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023 in comuna Ramnicelu, Judetul Buzau. -Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

c)-Proiect de hotărare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin incheierea unui act aditional.

-Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. d)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi executate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport
e)-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rimnicelu , judeţul Buzau, pentru anul 2022.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport
f)-Prezentarea rapoartelor de activitate ale viceprimarului comunei și consilierilor locali pe anul 2021.

g)-Prezentarea Raportului anual privind situația gestionării bunurilor, care alcătuiesc Inventarul bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Prezintă secretarul general al comunei Ramnicelu.
h).-Raport privind activitatea asistenților personali in semestrul II – 2021. Informează Alexandru Nicuța – Inspector superior Compartiment asistență socială.

i).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi