Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.03.2021

a)-Proiect de hotărare pentru aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltueli pe bază de bilanț la finele anului 2020.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotărare privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pășunatului pe islazul comunal.

 -Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

c)-Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Prezentarea Raportului annual privind situatia socio-economică și de mediu a comunei în anul 2020 de către Primarul comunei Ramnicelu.

3)-Prezentarea Raportului de evaluare privind aplicarea Legii nr. 52/2003 in anul 2020. Prezintă secretarul general al comunei Ramnicelu.

f)-Informare cu privire la situația economică a Serviciulșui public de apă. Informează Șef Serviciu apă.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi