Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.08.2023 

a)-Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027.
Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport
Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, b)-Proiect de hotărare privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii și comerț.
c)-Proiect de hotărare privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii și comerț.
d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi